skip to Main Content
Vragen? Bel of Whatsapp 06-19028735

Algemene voorwaarden Mijnavondshop.nl d.d. 01-09-2021

Bij het maken van een bestelling, zijnde telefonisch, via e-mail of de website, gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van Mijnavondshop.nl.

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Ondernemer: Mijnavondshop.nl
 2. Consument: de natuurlijke- of rechtspersoon die een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Artikel 3 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 4. de prijs inclusief belastingen, inclusief statiegeld;
 5. de eventuele kosten van aflevering worden separaat vermeld;
 6. de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

Artikel 4 – Herroepingrecht

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Uitgesloten van herroepingrecht zijn alle Food producten ( eten en drinken). 

Bij levering van diensten:

 • Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid (uitgezonderd artikelen zoals beschreven in Artikel 6.3) de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende  veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 • Om gebruik te maken van zijn herroepingrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 • Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingrecht, komen ten hoogste de kosten van heen en terugzending voor zijn rekening.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de bestelling. Ook wel bevestigingsmail genoemd.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Alcoholhoudende dranken zoals: bier, wijn en gedestilleerde drank mogen worden verkocht aan jongeren vanaf 18 jaar, consument mag dan ook enkel een bestelling plaatsen indien ouder dan 18 jaar.
 5. Bij het afleveren van de bestelling dient er een identiteitsbewijs getoond te worden. De volgende identiteitsbewijzen worden geaccepteerd: paspoort, identiteitskaart of rijbewijs.

Artikel 6 – Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, leverancier, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

Artikel 7 – Levering en uitvoering

 1. Als de consument gebruik heeft gemaakt van de dienst van de ondernemer, zal de ondernemer vervolgens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen om bestelde producten te kunnen leveren. We trachten altijd voldoende voorraad te hebben.
 2. Als plaats van de levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Bezorgtijd van de levering kan als extra gegeven worden doorgegeven bij het plaatsen van een bestelling.
 4. Mocht het zo zijn dat door één of andere reden er niet bezorgd kan worden of door drukte het langer kan duren, dan zal ondernemer zo snel mogelijk contact met de consument opnemen, waar mogelijk is.
 5. Indien de consument na plaatsing van de bestelling deze annuleert of weigert zullen de gemaakte kosten in rekening gebracht worden bij de consument.

Artikel 8 – Intellectueel eigendomsrecht
MIJNAVONDSHOP.NL is een beschermde merknaam en vastgelegd bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 83630309. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van MIJNAVONDSHOP.NL enig onderdeel van MIJNAVONDSHOP.NL te kopiëren, aan te passen, te vertalen en/of uit te geven.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid
De ondernemer doet haar best een zo optimaal mogelijke dienstverlening te bieden aan haar consumenten. De ondernemer accepteert echter geen enkele verantwoordelijkheid voor het niet functioneren van de website.

Artikel 10 – Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen twee uur na levering, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 2. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van drie dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van drie dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 11 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 12 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen kunnen, om welke reden van ook, ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Bij aanvullende dan wel afwijkende bepalingen dan wel voorwaarden heeft de consument de mogelijkheid zijn bestelling kosteloos te annuleren. Eventuele betaalde gelden zullen terugbetaald worden binnen 7 dagen.

Chat openen